Informacje prawne

Polityka prywatności:

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przekazanych nam poprzez stronę internetową www.zawila65.pl  jak również danych osobowych pozyskanych przez nas w toku bieżącej działalności gospodarczej, przy czym do:

a) danych osobowych przetwarzanych w związku z przygotowaniem, zawieraniem i realizacją umów, a także czynnościom poprzedzającym zawarcie umowy (w tym proces ofertowy, czynności marketingowe) – bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdują się tutaj;

b) danych osobowych przetwarzanych przez PB START w toku procesów rekrutacyjnych – bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;

c) danych osobowych przetwarzanych na potrzeby funkcjonowania systemów kontroli dostępu do obiektów oraz danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego – bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj;

d) danych osobowych z plików cookies przetwarzanych na potrzeby techniczne, informacji dotyczącej statystyki korzystania przez użytkowników ze strony www.zawila65.pl, dopasowania produktów do potrzeb klientów oraz na potrzeby marketingowe – bardziej szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zawiera klauzula informacyjna, znajdująca się tutaj.

Wskazane wyżej klauzule informują w sposób wyczerpujący o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych w celach, do jakich zostały sporządzone. 

Wiedza, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Przypominamy, że od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO.

Spółka stosująca niniejszą politykę prywatności: 

Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie – (zwana dalej PB START)

My, czyli Administrator – Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie (PB START).

Ty – osoba fizyczna której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w niniejszej polityce prywatności. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

1) na podstawie art. 6 ust.1 a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody: 

a.  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – do czasu ewentualnego cofnięcia zgody i nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b. na podstawie art.  6 ust.1 a. RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody – przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies w celu  zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strony internetowej zawiła65.pl, możliwości wykonywania statystyk użytkowników odwiedzających wskazane strony,  dopasowania oferowanych produktów do preferencji naszych klientów oraz prowadzenia działań marketingowych  (zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies) – do czasu ewentualnego cofnięcia zgody i nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy z Tobą – przez czas przygotowania umowy i trwania zobowiązań umownych, 

b. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych związanych z umową – przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przez odrębne przepisy, 

c. dopełnienia innych działań niezbędnych do wykonywania umowy (np. prowadzenie rachunku powierniczego) – przez czas przygotowania umowy i trwania zobowiązań umownych,

d. udostępnienia Twoich danych podmiotom i osobom dla zawarcia i realizacji umowy z Tobą (np. notariuszowi, bankowi w związku z udzielanym kredytem lub przelewem wierzytelności) – przez czas przygotowania umowy i trwania zobowiązań umownych oraz w każdym ww. przypadku nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;  

3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu: 

a. przeprowadzania audytów sprawozdań finansowych, tj. do wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania tych obowiązków, 

b. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego – przez okres funkcjonowania naszych systemów informatycznych;  

4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów wynikających z naszego prawnie usprawiedliwionego interesu to jest:

a. prowadzenia działań marketingowych przez PB START (innych niż wskazanych w pkt b. – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego i reklam profilowanych oferty PB START, prowadzonych przez nas lub podmioty trzecie na podstawie Twojej zgody – do czasu wniesienia sprzeciwu oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

c. rejestrowania Cię do udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez PB START oraz umożliwienia Ci wzięcia udziału w konkursie lub wydarzeniu – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

d. udziału w programach lojalnościowych PB START – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

e. udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z przedstawieniem i omówieniem oferty, którą wyraziłeś zainteresowanie – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

f. udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przesłane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie internetowej www.zawila65.pl – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

g. kontaktowania się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub mailową – przez okres trwania współpracy oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

h. podejmowania ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Tobą lub z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

i. przeprowadzania audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych) – przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

j. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach lub na terenie nieruchomości PB START (w tym pracowników, najemców, kontrahentów,  gości) i mienia, a także w celu zachowania ochrony informacji, której ujawnienie mogłoby narażenie administratora na szkodę oraz dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń – przez okres (w przypadku danych pozyskanych z monitoringu) nie dłużej niż 3 miesiące, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby systemów kontroli dostępu – nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że dane z monitoringu lub systemu kontroli dostępu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy  organ – wówczas do czasu niezbędnego dla prawomocnego zakończenia postepowania, 

k. zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strony internetowej zawiła65.pl, możliwości wykonywania statystyk użytkowników odwiedzających wskazaną stronę, dopasowania oferowanych produktów do preferencji naszych klientów oraz prowadzenia działań marketingowych (zbieranie części danych za pośrednictwem plików cookies) – przez okres do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, 

l. w celu zapewnienia właściwego przebiegu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PB START (art. 6 ust.1 lit f. RODO) możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzana Twoich danych osobowych związany z Twoją szczególną sytuacją. W takim wypadku nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istnieć ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Ponadto wskazujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez stronę internetową www.zawila65.pl oraz pozyskanych przez PB START w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Jakkolwiek możesz przeglądać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych, to musisz wiedzieć, że gdy podajesz nam informację o sobie za pośrednictwem formularza kontaktowego, aplikacji callpage, lub wysyłasz do nas wiadomość e-mail, to podajesz nam swoje dane osobowe, a my mamy obowiązek je chronić. To samo dzieje się, gdy przekazujesz nam swoją wizytówkę na spotkaniu lub kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych w takiej sytuacji?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe jest: 

Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również „Administrator” lub „PB START”).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej ado@start.com.pl  

Skąd mamy twoje dane?

Pozyskujemy je:

a) od Ciebie, np. w związku z wysłaniem zapytania przez stronę www.zawiła65.pl, wysłaniem wiadomości na jakikolwiek adres pod domeną @zawiła65.pl lub @start.com.pl, udostępnienie swoich danych podczas kontaktu z nami (jak przykładowo dzwoniąc z niezastrzeżonego numeru telefonu) lub podanie nam swoich danych w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego, a nawet gdy przekazujesz naszym pracownikom swoją wizytówkę na spotkaniu;

b) od Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;

c) od podmiotów trzecich takich jak: portale internetowe (np. rynekpierwotny.pl, dominium.pl, obido.pl), którym przekazałeś swoje dane osobowe;

d) z monitoringu wizyjnego; 

e) z plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.zawila65.com.pl.

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania. Wyróżniamy tutaj:

a. dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak np. twoje imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, NIP, adres e-mail,

b. dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą, takie jak np. wielkość, lokalizacja, układ mieszkania, które Cię interesuje,

c. wizerunek utrwalony na urządzeniach rejestrujących (monitoring).

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

a. podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. portale internetowe, przez które możesz znaleźć naszą ofertę i wysłać do nas zapytanie dotyczące konkretnego lokalu / powierzchni do wynajęcia,

b. Spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z PB START, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniony interes w przesłaniu danych osobowych do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych wszystkich spółek tworzących Grupę START,

c. inni odbiorcy danych – np. banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy pocztowe czy kurierskie, dostawcy i administratorzy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego, podmioty świadczące usługi ochrony, itp.

Profilowanie 

Dane osobowe (zbierane za pośrednictwem plików cookies) mogą być profilowane. Jednakże dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak np. zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją osobną zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. 

Powyższe nie dotyczy zbierania danych z monitoringu (wizerunek), ze względu na charakter danych i cel ich zbierania (opisany powyżej).  

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami.

Twoje prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu,

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przypominamy, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji

Ponadto, możesz być adresatem działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym naszą strony internetowe mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji PB START podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Informacje o zmianach

Postanowienia Polityki prywatności obowiązują od 22 maja 2023 roku i mogą podlegać dalszym zmianom. Niniejsza polityka jakości, dla jej lepszej czytelności, stanowi wersję dostosowaną dla osób zainteresowanych lub związanych z nieruchomości PB START przy ul. Zawiłej 65x, 65y, 65z w Krakowie. Pełna wersja Polityki prywatności spółki jest zamieszczona na stronie www.start.com.pl.

en_USEnglish